Governança

Background
Organització jurídica

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és una Associació Europea de Cooperació Territorial, (AECT), entitat jurídica definida en el marc del reglament europeu (UE) No1302/2013 del Parlament europeu i del Consell del 17/12/2013 modificant el reglament (CE) no1082/2006.

Els seus nous estatut i conveni  responen a aquest reglament europeu, així com a la llei francesa de les col·lectivitats territorials, pel fet que la seu de l’AECT sigui a França.

Els seus membres financen en gran part el funcionament de la estructura i el pla d’accions plurianual de l’Euroregió. L’altra part del finançament prové de fons de la Unió Europea, és a dir dels seus diferents programes, siguin de cooperació (els programes INTERREG) o d’altres convocatòries sectorials de tipus LIFE, Horizon Europe o Europe Creative… Una part minoritària del finançament pot venir també d’altres participacions de socis, siguin públics o privats.

El pressupost  de l’Euroregió varia segons els anys, les convocatòries, els projectes europeus en curs i les accions programades.

Mireu al nostre canal YouTube un vídeo de presentació de l’Euroregió!

Membres

L’AECT Euroregió Pirineus Mediterrània està formada pels seus 3 membres fundadors: la Regió Occitània, (prèviament Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló), la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears.

Catalunya

Catalunya té una superfície de 31 950 km² i compta amb 7 722 203 habitants (IDESCAT 2020), representant el 17% de la població de l’Estat espanyol. El seu PIB és de 250 597 milions d’euros (IDESCAT 2019) i representa més del 20% del PIB espanyol, situant-se com la segona economia dins l’Estat espanyol. Pel que fa al PIB per càpita, Catalunya ocupa el quart lloc en el rànquing del PIB per càpita entre les comunitats autònomes.

Les Illes Balears

Les Illes Balears estan formades per quatre illes mediterrànies (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i diversos illots. Tenen una superficie de 4 992 km² i compten 1 149 460 habitants (IBESTAT 2019). El seu PIB és de 33 716 milliones d’euros (IBESTAT 2019) i ocupa la sisena plaça pel que fa al PIB per capita entre les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Occitània

La regió d’Occitània té una superficie de 72 724 km². És una regió del sud de França amb  més de 5,9 millions d’habitants (INSEE 2019), representant el 9% de la població francesa. Amb un PIB de 159 115 millions d’euros (INSEE 2015), representa el 7,7% del PIB francès.

Presidència

La presidència funciona per torns de dos anys entre els membres; des del febrer del 2023, el President de l’Euroregió és en Pere Aragonès, President del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya i de l’Euroregió Pirineus Mediterrània; Margalida Prohens, Presidenta del Govern de les Illes Balears; Carole Delga, Presidenta de la Regió d’Occitània.

Trobareu aquí el programa de la presidència catalana de l’Euroregió 2023-2025 (CAT) i aquí la pàgina que hi dedica la Generalitat, amb enllaç al seu vídeo de presentació.

Traspàs de Presidència de l’Euroregió entre Carole Delga i Pere Aragonès, amb la presència de Rosario Sánchez, Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en representació del govern de les Illes Balears. Tolosa, febrer de 2023.
Comissions i grups de treball

L’Euroregió té 5 comissions temàtiques:

Les comissions de l’Euroregió:

  • S’encarreguen de posar en marxa el pla d’acció plurianual fixat pel full de ruta 2030;
  • Financen les accions que els corresponen;
  • Segueixen els projectes estratègics de l’Euroregió, entre altres les convocatòries euroregionals, així com els projectes europeus dels quals l’Euroregió és sòcia;
  • Participen als jurats de selecció dels projectes que es presenten a les convocatòries;
  • Estan formades per representants polítics i tècnics dels departaments, agències sectorials de cadascuns dels 3 membres;
  • Estan animades pel Secretari General de l’Euroregió, amb el recolzament del secretariat tècnic.

Els Grups de treball:

Per altra banda, l’Euroregió té grups de treball per seguir més en detall projectes específics liderats o en els quals participa l’Euroregió.

Són el grup Parcs, Aigua, Clima, Energia, Residus i Agricultura.

Participen a la definició dels projectes i al seus finançament.

En formen part els tècnics dels departaments sectorials o les agències de cadascun dels tres membres.

Secretariat tècnic de l’Euroregió

El secretariat tècnic de l’Euroregió està format per agents contractats per l’AECT Euroregió Pirineus Mediterrània, siguin funcionaris o contractuals, per tal de garantir el bon funcionament de la institució, el seguiment del pla d’accions i dels projectes europeus als quals participa. Està dirigit pel Secretari General.

El Secretari General:

És nomenat per la presidència, a proposta de l’Assemblea General. Dirigeix l’activitat de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) en el marc de les orientacions i missions decidides per l’Assemblea i per delegació de la presidència. El Secretari General prepara el pressupost i les deliberacions de l’Assemblea i garanteix l’administració general de l’AECT, entre d’altres.

El secretariat tècnic està format per:


L’EQUIP DE DIRECCIÓ

SECRETARI GENERAL

Xavier BERNARD-SANS

xavier.bernardsans@euroregio-epm.euADMINISTRACIÓ I FINANCES

Philippe PERIES

philippe.peries@euroregio-epm.eu


L’ADMINISTRACIÓ I ELS RECURSOS HUMANS

COORDINADOR PRESSUPOSTARI
I RECURSOS HUMANS

Anthony SEGURA

cbr@euroregio-epm.euSUPORT DE PROJECTES
I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Laetitia CARRERA

accueil@euroregio-epm.eu SUPORT DE PROJECTES EUROPEUS

Ludovic HERRERIA

ludovic.herreria@euroregio-epm.eu


ELS RESPONSABLES DE PROJECTES

CULTURA I TURISME

Lorena ABELENDA CASTRO

lorena.abelendacastro@euroregio-epm.eu


JOAN

MEDI AMBIENT, CLIMA I ENERGIA

Joan LLORET

joan.lloret@euroregio-epm.eu


PIERRE

INNOVACIO I ENSENYAMENT SUPERIOR

Pierre CAMPS

pierre.camps@euroregio-epm.eu


LES RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ


MAÏNA

COMUNICACIÓ EUROREGIÓ

Maïna GAUTIER

maina.gautier@euroregio-epm.eu

BECARIES A L'EPM

VÍDEO PRESENTACIÓ 2023

logo-euroregio-pm-