LocAll4Flood

Background

Projecte LocAll4Flood


Dades generals

Programa: INTERREG EURO-MED

Prioritat: Prevenció i resiliència dels riscos d’inundació ràpida a la conca mediterrània gràcies a un model de governança integrat i multi-actors associant solucions de prevenció, adaptació i mitigació.

Pressupost total: 2 343 206,89 EUR
Finançament de la UE: 1 874 565,50 EUR (80%) 
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 33 mesos, entre gener del 2024 i setembre del 2026  

Partenariat / consorci

AECT Euroregio Pirineus-Mediterrània (EPM)

Agència d’Energia i Aigua (EWA)
Solucions Innovadores Hidrometeorològiques (HYDS S.L.)

Centre Tecnològic BETA – Fundació Universitària Balmes (FUB-UVIC-UCC)
Mar Negre – Associació de Recerca i Desenvolupament del Danubi
Universitat Aristòtil de Tessalònica (AUTh)

Recursos hídrics i canvi global (GLOWATER, UIB)
Institut d’Investigació de l’Aigua (IRSA) – CNR


Objectius generals

El projecte pretén reduir els riscos associats als esdeveniments d’inundació sobtada en petites conques hidrogràfiques i rierals no perennes mitjançant la implementació d’un enfocament integrador que combina accions de prevenció, adaptació i mitigació. En particular, el projecte se centrarà en 4 àrees topogràfiques diferents: zones urbanes, zones industrials, zones naturals i zones costaneres.

Concretament, les accions de prevenció es focalitzaran en el desenvolupament d’eines específiques de previsió hidrometeorològica i sistemes d’alerta primerenca, mentre que en termes d’adaptació s’executaran activitats educatives i de conscienciació com una manera de millorar la capacitat de resposta de la ciutadania i les autoritats davant aquests esdeveniments. Finalment, pel que fa a la mitigació, les solucions basades en la natura (NBS) es proposaran com una eina capaç de reduir els efectes negatius dels esdeveniments d’inundació sobtada, tot reunint beneficis multidimensionals que integrin innovació tècnica, econòmica, de governança, normativa i social.


Objectius específics

 • Establir un “marc de governança de múltiples actors per fer front a les inundacions sobtades”. Aquest model combinaria diferents solucions per a 4 àrees topogràfiques diferents (àrees urbanes, zones industrials, espais naturals, zones costaneres) i tres dimensions de la gestió del risc: prevenció, adaptació i mitigació.
 • Millorar el marc de governança integradora provant i avaluant la seva implementació en múltiples petites conques i rieres no perennes pilot en 4 àrees topogràfiques diferents (àrees urbanes, àrees industrials, espais naturals, zones costaneres).
 • Preparar el terreny per a una difusió dels resultats cap a altres zones de la Mediterrània.

Accions

El projecte es divideix en 3 Grups de treball (WP)

 • WP 1: DISSENYANT el model LOCALL4FLOOD de governança multi-actors
 • WP 2: TESTANT el model LOCALL4FLOOD de governança multi-actors
 • WP 3: CAPITALITZANT el model LOCALL4FLOOD de governança multi-actors

Que duen a terme les següents activitats:

WP1:

 • Definició i descripció de les zones topogràfiques més afectades per les crescudes
 • Prevenció: Desenvolupar i adaptar de manera fiable i específica eines de previsió i sistemes d’alerta primerenca a escala de captació
 • Adaptació: Definir els components d’un model de govern integrat i avaluar la consciència social i la percepció del risc que giren al voltant de les inundacions sobtades
 • Mitigació: Adaptar, afinar i categoritzar l’inventari de solucions basades en la natura(NBS) per mitigar els efectes negatius de les inundacions sobtades
 • Introducció de les solucions de prevenció, adaptació i mitigació al model integrat de governança multi-actors de LOCALL4FLOOD
 • Tallers de validació i difusió

WP 2:

 • Configuració i descripció dels pilots
 • Prevenció: Test d’eines de previsió i sistemes d’alerta primerenca
 • Adaptació: Implementar accions participatives per a la conscienciació social i millorar la capacitat de resposta davant les inundacions sobtades
 • Mitigació: Establir les bases per a la implementació de les solucions basades en la natura mitjançant un enfocament participatiu
 • Seguiment: Avaluar l’eficiència del model LocAll4Flood per reduir els riscos d’inundació sobtada també mitjançant activitats de ciència ciutadana
 • Assegurar el compromís de diversos actors

WP 3:

 • Coordinació i gestió del projecte
 • Comunicació i difusió: recursos en línia (web, xarxes socials)
 • Activitats de l’Acadèmia EuroMed i la Comunitat EUROMED
 • Sinèrgies i fertilització: Col·laborar i compartir els seus resultats amb altres iniciatives a la UE i al Mediterrani relacionades amb la gestió del risc natural
 • Transferència: Multiplicar i capitalitzar activitats com el desenvolupament de preconitzacions per a la implementació d’un model sostenible de gestió de les inundacions
 • Conferències d’alt nivell i promoció
 • Avaluació i compensació de la petjada de carboni

Destinataris

Administracions locals, regionals i nacionals implicades en la planificació, així com la societat civil i la població en general.


Rol de l'AECT

EPM serà el co-líder de WP3-Capitalització.

Aportarà 251 550,00 EUR (80% Interreg Funds 201 240,00 EUR)

Dirigirà les següents activitats:

3.2 Comunicació i difusió: eines de comunicació en línia (web, xarxes socials)

3.5 Transferència: multiplicar i capitalitzar activitats com l’elaboració de preconitzacions per a la implementació d’un model sostenible de gestió de les inundacions.

3.6 Conferències d’alt nivell i promoció.

Actor clau a:

1.6 Tallers de validació i difusió

3.3 EuroMed Academy i activitats comunitàries

3.4 Sinèrgies i fertilització: col·laborar i compartir els seus resultats amb altres iniciatives mediterrànies i de la UE relacionades amb la gestió del risc natural


logo-euroregio-pm-