Carbon Farming Med

Background

Projecte Carbon Farming Med


Dades generals

Programa: Interreg Euro-MED

Prioritat: Promoure la transició cap a una economia circular i eficient amb els recursos

Pressupost total: 2 789 472,36 EUR
Finançament de la UE: 2 231 577,88 EUR (FEDER 80%)
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 33 mesos entre gener 2024 i setembre de 2026

Partenariat / consorci

AECT Euroregio Pirineus-Mediterrània (EPM)

Centar za energiju, okolinu i resurse (CENER 21)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

Fundació Universitària Balmes (BETA Technological Center UVIC) (cap de fila)
Azolla Projects for carbon farming
Azolla Projects for carbon farming
Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaire Sud

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Inštitut za zdravje in okolje (IHE)
Fédération Européenne d’Agroforesterie (EURAF)


Objectius generals

L’objectiu principal del projecte és ajudar els agricultors a desenvolupar un sistema agrícola mediterrani sostenible i resilient i, al mateix temps, afavorir llur entrada al mercat del carboni per obtenir una altra font d’ingressos. Aquest objectiu s’aconseguirà optimitzant les pràctiques agrícoles regeneratives en un context mediterrani i proporcionant les eines necessàries per facilitar l’adopció de crèdits de carboni al mercat (des de la perspectiva del venedor i del comprador).


Objectius específics

 • WP1: Establir el marc teòric de l’agricultura de carboni a la Mediterrània, mitjançant la selecció d’indicadors i models predictius, paràmetres de seguiment i la implementació d’una avaluació de sostenibilitat de l’agricultura regenerativa.
 • WP2: Quantificar la captura de carboni al sòl i les emissions de GEH evitades, mitjançant l’avaluació, el seguiment i la previsió dels efectes de la implantació de tècniques agrícoles regeneratives a la regió mediterrània.
 • WP3: Promoció d’un mercat mediterrani de crèdits de carboni generats per l’agricultura regenerativa, mitjançant (i) el desenvolupament d’una plataforma informàtica que ajudi els agricultors en el procés de verificació per a l’obtenció de crèdits de carboni i (ii) el desenvolupament d’un punt virtual de trobada per promoure i reunir compradors i venedors de crèdits de carboni.
 • WP4: Transferència i integració dels resultats del projecte i les lliçons apreses, mitjançant la capitalització dels desenvolupaments i resultats del projecte.


Accions

Activitats del WP1 (potencials):

1.1. Estat de l’art: investigació documental en profunditat sobre pràctiques de cultiu de carboni i agricultura regenerativa a la Mediterrània

1.2. Construir consens sobre la definició d’agricultura regenerativa i cultiu de carboni.

1.3. Kick-off Meeting: validació de l’enfocament del projecte i posada en marxa de la fase de disseny

1.4. Selecció de tècniques agrícoles potencials a avaluar

1.5. Selecció i adaptació (en cas necessari) d’indicadors i models predictius òptims

1.6. Identificació i selecció de paràmetres de seguiment per monitorizar la fixació del carboni

1.7. Implementació d’una avaluació de la sostenibilitat de l’agricultura regenerativa, que inclou:

– (i) una avaluació tecnoeconòmica per als agricultors

– (ii) una avaluació ambiental relacionada amb l’impacte a nivell mediterrani sobre la contribució de l’agricultura regenerativa i els mercats de carboni als objectius climàtics dels països mediterranis.

– (iii) una avaluació social sobre com els mercats voluntaris de carboni poden beneficiar la ruralitat.

 

Activitats del WP2 (potencials):

2.1. Desenvolupament d’un protocol de seguiment

2.2. Prova i avaluació de tècniques agrícoles regeneratives identificades prèviament com a pilot en diferents països mediterranis:

   • Seminaris de llançament (informació i sensibilització)
   • Formació sobre diferents tècniques agrícoles regeneratives (com ara sense llaurada, cobertures del sòl, aplicació d’adobs orgànics, etc.)
   • Programa de mentoring per als agricultors de les granges pilot seleccionades
   • Implementació de les tècniques agrícoles regeneratives als llocs pilot seleccionats

2.3. Avaluació dels resultats en cadascun dels pilots i implantació del protocol de seguiment

2.4. Ús de les dades de monitorització juntament amb ICO i LUCAS ddbb per extrapolar l’embornal de carboni a les regions no monitoritzades

2.5. Desenvolupament d’unes directrius de bones pràctiques (inclosos materials de formació), mitjançant intercanvis a diferents països per mostrar bones pràctiques

 

Activitats del WP3 (potencials):

3.1. Desenvolupament d’un conjunt detallat de directrius MRV mediterrànies adaptades als esquemes de crèdit de carboni àmpliament acceptats.

3.2. Desenvolupament d’una plataforma informàtica que ajudi els agricultors en el procés de verificació

3.2.1. Desenvolupament del mòdul (i): model dinàmic de fixació del carboni al sòl

3.2.2. Desenvolupament del mòdul (ii): mòdul de verificació de crèdits de CO2

3.2.3. Desenvolupament del mòdul (iii): model de recomanació

3.2.4. Desenvolupament del mòdul (iv): mòdul de compensació vinculat als proveïdors del mercat quan sigui possible (els proveïdors ofereixen integració d’API de tercers).

3.3. Promoció d’un punt de trobada mediterrani de crèdits de carboni

3.3.1. Avaluació de barreres legals per al mercat

3.3.2. Identificació i definició de les necessitats dels grups d’interès (compradors i venedors).

3.4. Fase pilot de la plataforma informàtica

3.4.1. Formació per a compradors

3.4.2. Formació per a venedors

3.4.3. Implicació de venedors i compradors de crèdit a través del mercat de crèdits de carboni mediterrani

3.4.4. Seguiment i avaluació

3.5. Recomanació per a l’obtenció d’un mercat mediterrani de crèdits de carboni

 

Activitats del WP4 (potencials):

8.1. Sinèrgies i capitalització: des de l’inici del projecte, els socis treballaran en la capitalització i l’efecte multiplicador dels resultats i resultats del projecte.

8.2. Transferència i explotació: Elaboració d’una estratègia de transferència, explotació i difusió dels principals resultats del projecte

8.3. Directrius i recomanacions polítiques: recollir les principals conclusions sobre els beneficis i càrregues ambientals, socials i econòmics de la implementació de pràctiques agrícoles regeneratives i l’entrada als mercats de carboni (recollint resultats del WP1, WP2 i WP3)

8.4. Eines de divulgació i comunicació en línia (web, xarxes socials)

8.5. Conferència final: resultats del projecte i lliçons apreses.

8.6. Coordinació i Gestió de Projectes

8.7. Acadèmia EuroMed i activitats comunitàries: tots els materials de formació es recopilaran, perfeccionaran i s’integraran en un programa sobre “Agricultura del carboni”

8.8. Avaluació i compensació de la petjada de carboni


Destinataris

Els agricultors de la Mediterrània seran els principals beneficiaris del desenvolupament del projecte i els seus resultats. Altrament, s’en beneficiaran l’administració pública local i regional, autoritats d’educació superior i organitzacions de recerca, empreses i PIME’s, organitzacions internacionals, ONG’s i altres grups d’interès, així com agències sectorials i el públic general.


Rol de l'AECT

L’equip de l’Euroregió serà responsable del WP4: Transferència i integració dels resultats del projecte i les lliçons apreses, mitjançant la capitalització delscdesenvolupaments i resultats del projecte.

Així, encapçalarà el WP4.1, el 4.2 i el 4.5:

4.1. Sinèrgies i capitalització: des de l’inici del projecte, els socis treballaran en la capitalització i l’efecte multiplicador dels resultats i resultats del projecte
4.2. Transferència i explotació: Elaboració d’una estratègia de transferència, explotació i difusió dels principals resultats del projecte
4.5. Conferència final: resultats del projecte i lliçons apreses


logo-euroregio-pm-