Smart Green Water

Background

Projecte Smart Green Water


Dades generals

Programa: INTERREG SUDOE

Prioritat SUDOE: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el sud-oest europeu mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius.
Objectiu específic: Desenvolupar capacitats per a l’especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria.

Pressupost total: 1 582 930 EUR
Finançament de la UE: 1 187 197,50 EUR
Cofinançament: cada soci l’aportarà amb els seus propis fons.
Durada: 2,5 anys

Partenariat / consorci

Euroregió Pirineus Mediterrània AECT

 


Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | Àrea de Producció Vegetal | Programa de Cultius extensius sostenible

 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

 


Generalitat de Catalunya | Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural

 


Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz

Agri Sud-Ouest Innovation (ASOI)

 

Universidad de Córdoba | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Dpto. de Agronomía

 

Chambre régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine

 

Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio

 Objectius generals

Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el Sud-oest europeu (SUDOE) mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius.

L’objectiu principal de SMART GREEN WATER és promoure respostes comunes als reptes de l’agricultura a l’espai SUDOE, mitjançant la implementació d’estratègies d’especialització intel·ligent, per a un sector agrícola més sostenible i intel·ligent que enforteixi el teixit socioeconòmic de les zones rurals. Amb aquesta finalitat, els socis treballaran conjuntament per implementar solucions destinades a accelerar la transició digital de l’agricultura cap a un sector agrícola més resilient, adaptat als perills climàtics, optimitzat i més sobri en el consum dels recursos hídrics. El projecte desenvoluparà una estratègia transnacional que promogui el desenvolupament, la disponibilitat i la difusió de solucions digitals per tal de crear les capacitats necessàries entre els actors clau de la cadena de valor agrícola i la innovació.


Objectius específics

  • Desenvolupar capacitats per la especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria
  • Elaborar una estratègia transnacional que impulsi el desenvolupament de solucions integrades (productes, serveis innovadors) per respondre a les necessitats de l’agricultura sostenible, intel·ligent i digital en aplicació de les prioritats de les 3 regions
  • Crear les capacitats necessàries en els actors clau de la cadena de valor per una agricultura sostenible, intel·ligent i digital

El gran repte de l’agricultura al SUDOE és fer front a les conseqüències del canvi climàtic, en particular als episodis de sequera cada cop més freqüents. La disponibilitat d’aigua dolça continua disminuint, fent que el sector agrícola, altament dependent dels recursos hídrics, sigui especialment vulnerable. És necessari crear les condicions per promoure la resiliència de l’agricultura millorant l’ús d’un recurs cada cop més escàs.

Per afrontar aquest repte, la transformació digital de l’agricultura és essencial. Per donar suport a aquesta transició, els socis del projecte SMART GREEN WATER promouran respostes mitjançant la implementació d’estratègies d’especialització intel·ligent (S3) per a un sector agrícola més sostenible i augmentant les competències digitals del sector, reforçant així el teixit social. Els socis del projecte aprofitaran, gràcies a la cooperació transnacional, una riquesa de situacions: tipologies de conreus i de regadius, disponibilitat d’aigua, organitzacions de gestió col·lectiva de l’aigua…  Les solucions, provades mitjançant accions pilot, transposables a diferents contextos, permetran destacar les millors eines per satisfer les necessitats dels agricultors. Les tecnologies innovadores d’optimització del reg es consolidaran i es difondran mitjançant l’experimentació a les regions associades.

Finalment, les eines digitals es faran més accessibles gràcies a un programa de formació transnacional i una connexió entre les empreses innovadores i el sector agrari. L’estratègia transnacional desenvolupada i validada gràcies a les solucions provades permetrà connectar els ecosistemes d’innovació, les administracions públiques i el sector agrari, l’usuari final. El suport a la digitalització resultant garantirà un sector agrícola més eficient en l’ús de l’aigua i territoris rurals més resistents als efectes del canvi climàtic.


Accions

  • Es construirà una estratègia transnacional de digitalització del regadiu, basada en el diagnòstic territorial de les regions implicades
  • Es realitzarà un mètode de caracterització que tingui en compte les funcionalitats de les solucions digitals de regadiu en funció de les necessitats dels agricultors
  • Les solucions digitals evaluades es posaran a disposició dels agricultors en una plataforma transnacional que els permetrà filtrar la seva cerca de solucions segons les seves necessitats
  • Desplegament conjunt, pilot i a escala transnacional, de “bessons digitals” aplicats a la gestió del regadiu i la fertiirrigació.
  • Es promouran conjuntament formacions (jornades tècniques i “online”) per agricultors, per satisfer les necessitats específiques de cada regió: reutilització de l’aigua per agricultors francesos, per exemple, i gestió colectiva de l’aigua a Espanya i Portugal, per l’elaboració de “Plans de contingència davant la sequera”
  • Vinculació d’empreses tecnològiques amb agricultors durant fòrums d’innovació i jornades demostratives amb l’objectiu d’estimular l’oferta, la demanda i l’adequació de necessitats i solucions

Destinataris

Agricultors i entitats relacionades, autoritats públiques nacionals, regionals i locals, agències sectorials, organitzacions d’educació superior i investigació, PIME’s, organitzacions de suport a les empreses (cambres de comerç…), públic general.


Rol de l'Euroregió

L’equip de l’Euroregió, com a soci principal, coordina el seguiment i la gestió del projecte, així com les accions de comunicació i difusió.


logo-euroregio-pm-