Ajuts i subvencions

Ajuts per al foment de les xarxes euroregionals de cooperació

Background

Ajuts per al foment de les xarxes euroregionals de cooperació en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

– Resolució de les sol·licituds de concessió d’ajuts de foment de les xarxes euroregionals de cooperació en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Exercici 2009

– Ampliació del termini de justificació dels ajuts de foment a les xarxes euroregionals de cooperació. Exercici 2009

Objecte: ajuts per al foment i la promoció de xarxes euroregionals de cooperació en àmbits d’interès de Catalunya en el marc de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per l’any 2009.

Tipus d’ajut: subvenció a justificar.

Destinataris: persones jurídiques, públiques o privades, que treballin dins una xarxa de cooperació d’àmbit euroregional (xarxes formals), com també les xarxes de cooperació d’àmbit euroregional sense personalitat jurídica (xarxes informals) integrades per  persones jurídiques públiques o privades.

Unitat gestora: Afers Exteriors i Cooperació.

Persona de contacte: Sra. Marta Ribó -telèfon: 93 567 63 17 – correu-e: mribom@gencat.cat.

Lloc de presentació: Les sol·licituds es presentaran en el Registre del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Termini màxim de presentació: 23 de juny de 2009.

Documentació a presentar:

a) Una còpia compulsada de la documentació que acrediti la constitució de l’entitat, la inscripció d’aquesta en el registre corresponent i el seu NIF.

b) Còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats atorgades a la persona representant de l’entitat, o agrupació sense personalitat jurídica (nomenament, poders, etc.) i el seu DNI.

c) Memòria explicativa de la xarxa euroregional de cooperació on consti la justificació, els objectius, les entitats vinculades a la xarxa, el mètode de presa de decisió de la xarxa, el pla de treball i el calendari. El pla de treball ha de tenir un màxim de 10 fulls.

d) El pressupost per a activitats de la xarxa durant el termini d’execució de l’activitat, detallat per conceptes.

e) Descripció breu de la xarxa de cooperació i dels seus objectius i actuacions (un màxim de 500 paraules). Els projectes han de presentar totes les dades referents a persones desagregades per sexes, sempre que estiguin disponibles, i han d’emprar un llenguatge no discriminatori amb l’objecte de garantir-ne la seva qualitat.

f) Declaració on consti si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat, i el volum d’aquest finançament. Si no se n’han demanat o obtingut, també cal declarar-ho. Aquesta declaració s’inclou al full de sol·licitud de l’ajut.

g) Declaració responsable que en la seva persona no concorre cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model es pot trobar al web d’Afers Exteriors i Cooperació (http://www.gencat.cat/afersexteriors).

h) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb  la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat així com de les obligacions amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat, en el moment de sol·licitud de la subvenció. La signatura de la sol·licitud de la subvenció o de l’ajut per part del/de la possible beneficiari/ària implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

En el supòsit que la persona interessada denegui de forma expressa, en la sol·licitud, el seu consentiment per a la comprovació d’ofici conforme està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social, aquesta es compromet a presentar la documentació acreditativa d’aquestes situacions.

i) Imprès de domiciliació bancària que es pot trobar al web d’Afers Exteriors i Cooperació (http://www.gencat.cat/afersexteriors).

j) Declaració responsable de donar compliment d’aquells requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que els siguin exigibles.

k) Declaració responsable, si és el cas, de donar compliment de l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

l) Declaració de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

Termini màxim presentació documentació justificativa: 2 de novembre de 2009 (veure les modificacions d’aquest termini a dalt).

Written by: admin

Rate it

logo-euroregio-pm-